Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminy Michałowice

Przedmiot działania

Zakres działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice  określa  statut ośrodka. Ośrodek realizuje zadania gminy własne i zlecone z zakresu następujących ustaw: 

  •  ustawy z dnia 12 marca 2004roku o pomocy społecznej o pomocy społecznej (Dz.U. 2009, Nr 175 poz. 1362 z późn. zm.)
  •  ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006r. Nr. 139, poz. 992 z późn. zm.)
  • ustawy z dnia 7 września 2007 r.o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009r. Nr. 1 poz. 7 z późn. zm.)
  • ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr. 71 poz. 734 z późn. zm.)
  • ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r. nr 164, poz. 1027 z późn. zm.)
  • ustawy z dnia 9 czerwca 2011r o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz.887)
  • ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007r, Nr 70, poz. 472 z późn. zm.)
  • ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179,poz. 1485 z późn. zm.)
  • ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.)

Celem działania Ośrodka jest wspieranie i wzmacnianie rodzin, grup i społeczności lokalnych poprzez pobudzanie ich potencjału i aktywności oraz ukierunkowanie na rozwiązywanie problemów oraz rozwój.

Data publikacji: 28.08.2014 16:04
Data ostatniej modyfikacji: 05.07.2019 10:24
Wyświetleń: 374
Autor: Iwona Radzimirska
Opublikował: Marcin Walichnowski
Ostatnio zmodyfikował: Agata Holz