Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminy Michałowice

Załatwianie spraw

Pomoc społeczna – świadczenia z pomocy społecznej są przyznawane na wniosek (pisemny lub ustny) osoby zainteresowanej jej przedstawiciela ustawowego bądź innej osoby , za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego. Pomoc może być także udzielona z urzędu. Pomoc przyznawana jest decyzją administracyjną po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania wnioskodawcy. Wywiad przeprowadza się w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku a w przypadkach szczególnie uzasadnionych w terminie 2 dni. Przyznanie prawa do świadczeń następuje w kolejności zgłaszanych wniosków w terminie 30 dni od daty wpływu wniosku.

Zagadnienia związane z załatwianiem spraw regulują:

 • Ustawa o pomocy społecznej
 • Kodeks postępowania administracyjnego
 • Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej  w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Świadczenia z pomocy społecznej przyznawane są decyzją administracyjną wydaną przez Kierownika GOPS na podstawie Upoważnienia Wójta Gminy Michałowice Nr 90/2009 z dnia 21 października 2009 do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.

Kierownik sekcji pomocy społecznej Edyta Żaczkiewicz przyjmuje codziennie w godzinach pracy ośrodka pokój 7 parter, tel. 22 350 91 67, 

Sprawy z zakresu świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej są prowadzone przez pracowników socjalnych pracujących w 4 rejonach. Pracownicy socjalni przyjmują interesantów w siedzibie ośrodka  w Regułach pokój nr 6 parter  zgodnie z poniższym grafikiem

Pan MAREK ADAMIAK

22 350 91 06

Komorów, Komorów Wieś

Poniedziałek 9.00– 13.00

Wtorek 12.00– 16.00

Środa 12.00 – 16.00

Czwartek 8.00 – 12.00

 

Pan MAREK PIĄTKOWSKI

22 350 91 07

Michałowice Osiedle, Michałowice Wieś, Pęcice, Pęcice Małe

Poniedziałek 9.00 – 13.00

Wtorek 14.00 – 16.00

środa 12.00-16.00

czwartek 8.00 -12.00

 

 

Pani Joanna Strzyżewska

22 350 91 07

Reguły, Opacz Kolonia, Opacz Mała, Sokołów Suchy Las

Poniedziałek 13.00 – 17.00

Wtorek 8.00 –12.00

Środa 8.00 – 12.00 

Dyżur w Opaczy Kolonii

czwartki 13.00 -16.00 poradnictwo zawodowe

Pani Katarzyna Prylińska Jarmużyńska

22 350 91 06

Nowa Wieś, Granica

Poniedziałek 9.00 – 11.00

Wtorek 8.00 – 12.00

Środa 8.00 – 10.00

Czwartek 12.00 – 16.00

Dyżur w Nowej Wsi poniedziałek 15.00 -17.00

środa 14.00 – 16.00

 

Dyżury w Nowej Wsi świadczone są budynku Gminnego Przedszkola ul. Główna 52a w poniedziałki 15.00 -17.00 i środy 14.00 -16.00, tel. 0 22 350 91 31

Usługi opiekuńcze i kierowanie do domów pomocy społecznej Pani Aneta Świątko pokój nr 7  parter, tel. 350  91 67,

Punkt wydawania odzieży używanej i sprzętu używanego Pani Katarzyna Prylińska-Jarmużyńska budynek Gminnego Przedszkola ul. Główna 52a w środy 14.00 -16.00, tel. 0 22 350 91 31,

Punkt higieniczno –sanitarny Pani Joanna Strzyżewska, czwartek 14.00 – 16.00 Opacz Kolonia ul. Ryżowa 90,

Wolontariat –Pani  Natalia Kremplak  e- mail wolontariat@michalowice.pl  www.wolontariat.michalowice.pl

Wypłata świadczeń w kasie  Pani Jolanta Nowak, wypłaty z Kasy ośrodka mają miejsce 14 i 28 dnia każdego miesiąca, jeżeli wymienione terminy wypłat przypadają w sobotę lub w niedzielę wypłata następuje w piątek przed wymienionymi terminami. Kasa czynna jest wyłącznie w dniach wypłat od godziny 12.00 do 14.00,

Asystent rodziny Karolina Boruszewska - tel. 535 090 055

Poradnictwo prawne: Pani Daniela Tomczak  po umówieniu przez pracownika socjalnego w środy 12.00- 16.00 i piątki 8.00 – 12.00

Poradnictwo  psychologiczne  Izabela Bielecka  poniedziałki 17.00-20.00  oraz Maria Walter - Kochel w czwartki 16.30 -19.30 w Punkcie Poradnictwa Specjalistyczne w Opaczy - Kolonii ul. Ryżowa 90,

Organizacja prac społecznie użytecznych Pani Joanna Strzyżewska

Do wykonywania prac społecznie – użytecznych może zostać skierowana osoba bezrobotna bez prawa do zasiłku, korzystająca ze świadczeń z pomocy społecznej.Wykonywanie w/w prac odbywa się na podstawie porozumienia zawartego między Starostą Pruszkowskim, w imieniu którego występuje Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy a Wójtem Gminy Michałowice. Prace społecznie – użyteczne są świadczone w wymiarze do 10 godzin tygodniowo a wynagrodzenie za pracę wynosi 8,10 zł za każdą godzinę wykonywania tych prac (60 % tej kwoty jest refundowane przez Powiatowy Urząd Pracy)

Doradztwo zawodowe pani Joanna Strzyżewska  czwartki 13.00- 16.00 Punkt Poradnictwa Specjalistycznego w Opaczy - Kolonii, ul. Ryżowa 90

Poradnictwo z zakresu przeciwdziałania przemocy i uzależnień/ mediacje rodzinne Pan Marek Mietelski druga i czwarta środa miesiąca godz. 11.00-13.00  w Punkcie Poradnictwa Specjalistyczne w Opaczy Kolonii ul. Ryżowa 90,

Świadczenia rodzinne – świadczenia rodzinne przyznawane są na podstawie wniosku osoby zainteresowanej od miesiąca, w którym wpłynął komplet dokumentów. Druki wniosków można pobrać w ośrodku lub ze strony internetowej. Rozpatrzenie wniosku następuje w kolejności wpłynięcia w terminie 30 dni. Zagadnienia związane z załatwianiem spraw z zakresu świadczeń rodzinnych regulują :

 • ustawa o świadczeniach rodzinnych
 • kodeks postępowania administracyjnego
 • Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne

Świadczenia rodzinne Pani Agata Witerska, Pan Krystian Biedrzycki codziennie w godzinach pracy ośrodka 130 I piętro, tel. 350 91 08, rodzinne@michalowice.pl

Świadczenia rodzinne przyznawane są decyzją administracyjną wydaną przez Kierownika GOPS na podstawie Upoważnienia Wójta Gminy Michałowice Nr 88/ 2009 z dnia 21 października 2009r. do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń rodzinnych a także do wydawania w tych sprawach decyzji.

Świadczenia alimentacyjne – świadczenia  z funduszu alimentacyjnego przyznawane  są na podstawie wniosku osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego.  Druki wniosków można pobrać w ośrodku. Zagadnienia związane z załatwianiem spraw regulują :

 • ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
 • ustawa o świadczeniach rodzinnych
 • Kodeks postępowania administracyjnego

Fundusz alimentacyjny, świadczenia opiekuńcze, postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych  Pani Konrad Myszkowski, Pan  Krystian Biedrzycki poniedziałek, środa i piątek w godzinach pracy ośrodka 130 I piętro, tel .22 350 91 08, alimenty@michalowice.pl

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego  przyznawane są decyzją administracyjną wydaną przez Kierownika GOPS na podstawie Upoważnienia Wójta Gminy Michałowice Nr 85/2009 z dnia 21 października 2009r. do prowadzenie postępowania w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych.

Dodatki mieszkaniowe – przyznawane są na podstawie wniosku osoby zainteresowanej od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku. Druki wniosków można pobrać w ośrodku. Rozpatrzenie wniosku następuje w kolejności wpłynięcia w terminie 30 dni. Zagadnienia związane z załatwianiem spraw regulują :

 • ustawa o dodatkach mieszkaniowych
 • rozporządzenie Rady Ministrów  w sprawie dodatków mieszkaniowych
 • kodeks postępowania administracyjnego

Sprawy z zakresu dodatków mieszkaniowych prowadzi Pan Konrad Myszkowski codziennie w godzinach pracy ośrodka 130 I piętro, tel .22 350 91 08

Dodatki mieszkaniowe przyznawane są decyzją administracyjną wydaną przez Kierownika GOPS na podstawie Upoważnienia Wójta Gminy Michałowice Nr 89/2009 z dnia 21 października 2009 roku do wydawania decyzji w sprawach dodatku mieszkaniowego.

Świadczenia wychowawcze - świadczenia  przyznawane są na podstawie wniosku osoby zainteresowanej od miesiąca, w którym wpłynął komplet dokumentów. Druki wniosków można pobrać w ośrodku lub ze strony internetowej. Rozpatrzenie wniosku następuje w kolejności wpłynięcia. Zagadnienia związane z załatwianiem spraw z zakresu świadczeń wychowawczych regulują :

 • ustawa o pomocy państwa w wychowaniu dzieci
 • kodeks postępowania administracyjnego
 • Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne

Świadczenia wychowawcze Pani Krystyna Przeniosło, Pan Michał Dzierżba i Pan Konrad Myszkowski codziennie w godzinach pracy ośrodka 130 I piętro, tel. 350 91 08, rodzinne@michalowice.pl

Świadczenia rodzinne przyznawane są decyzją administracyjną wydaną przez Kierownika GOPS na podstawie Upoważnienia Wójta Gminy Michałowice.

Karta Dużej Rodziny - karta wydawana na podstawie wniosku osoby zainteresowanej. Druki wniosków można pobrać w ośrodku lub ze strony internetowej. Rozpatrzenie wniosku następuje w kolejności wpłynięcia. Zagadnienia związane z załatwianiem spraw z zakresu świadczeń wychowawczych regulują :

 • ustawa o Karcie Dużej Rodziny

Sprawy z zakresu Karty Dużej Rodziny i programu Rodzina 3+ prowadzi Pani Krystyna Przeniosło codziennie w godzinach pracy ośrodka 130 I piętro, tel .22 350 91 08

Kierownik ośrodka Iwona Radzimirska przyjmuje interesantów codziennie w godzinach pracy ośrodka, pokój 101, I piętro

Godziny przyjęć w ramach skarg i wniosków wtorki 12. 00– 16.30 po wcześniejszym uzgodnieniu. Zapisy w sprawie skarg i wniosków prowadzi Pani Jolanta Nowak tel. 22 350 91 28.

Udostępnianie informacji

Udostępnianie informacji przez GOPS Michałowice określają ustawy:

 • z dnia 6 września 2001r. – o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U. Nr 112 poz. 1198 z późn. zm.)
 • z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz U. Nr 101 poz. 926 z późn zm.)

GOPS dokonał rejestracji następujących zbiorów danych osobowych:

 • kartoteka i komputerowa baza danych świadczeniobiorców GOPS - księga rejestracyjna nr 055736
 • kartoteka świadczeniobiorców dodatków mieszkaniowych- księga rejestracyjna nr 055735
 • świadczeniobiorcy świadczeń rodzinnych - księga rejestracyjna nr 055941
 • fundusz alimentacyjny oraz dłużnicy alimentacyjni - księga rejestracyjna 067505
 • rejestr korespondencji - księga rejestracyjna 100170
 • wolontariusze- księga rejestracyjna 100171
 • klienci GKRPA
 • przemoc w rodzinie

Udostępnianie informacji odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Data publikacji: 28.08.2014 16:06
Data ostatniej modyfikacji: 10.09.2019 10:13
Wyświetleń: 514
Autor: Iwona Radzimirska
Opublikował: Marcin Walichnowski
Ostatnio zmodyfikował: Agata Holz