Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminy Michałowice

Załatwianie spraw

Pomoc społeczna – świadczenia z pomocy społecznej są przyznawane na wniosek (pisemny lub ustny) osoby zainteresowanej jej przedstawiciela ustawowego bądź innej osoby , za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego. Pomoc może być także udzielona z urzędu. Pomoc przyznawana jest decyzją administracyjną po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania wnioskodawcy. Wywiad przeprowadza się w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku a w przypadkach szczególnie uzasadnionych w terminie 2 dni. Przyznanie prawa do świadczeń następuje w kolejności zgłaszanych wniosków w terminie 30 dni od daty wpływu wniosku.

Zagadnienia związane z załatwianiem spraw regulują:

 • Ustawa o pomocy społecznej
 • Kodeks postępowania administracyjnego
 • Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Świadczenia z pomocy społecznej przyznawane są decyzją administracyjną wydaną przez Kierownika GOPS na podstawie Upoważnienia Wójta Gminy Michałowice Nr 90/2009 z dnia 21 października 2009 do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.

Kierownik sekcji pomocy społecznej
Pani Joanna Ratyńska przyjmuje codziennie w godzinach pracy ośrodka tel. 22 350 91 09.

Pierwszy kontakt - aspirant pracy socjalnej Pani Agata Engel tel. 22 350 93 28.

Sprawy z zakresu świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej są prowadzone przez pracowników socjalnych pracujących w 4 rejonach. Pracownicy socjalni przyjmują interesantów w siedzibie ośrodka w Regułach zgodnie z poniższym grafikiem

Zespół ds. świadczeń przyznawanych decyzją administracyjną

- rozpatrywanie wniosków o pomoc finansową w formie zasiłków, posiłków, DDS+, schronienia

Piątek - 08:00 - 14:00 dzień wewnętrzny – prosimy o kontakt telefoniczny

Marek Adamiak 

st. Specjalista pracy socjalnej

+48 533 012 531

rejon: Granica, Opacz Mała, Opacz Kolonia

Paulina Jasińska-Figiel

pracownik socjalny

+48 601 555 611

rejon: Nowa Wieś, Reguły, Sokołów

Katarzyna Jarmużyńska

st. Pracownik socjalny

+48 533 305 022

rejon: Michałowice, Suchy Las, Pęcice, Pęcice Małe

Małgorzata Kolmus

st. Specjalista pracy socjalnej

+48 533 012 565

rejon: sołectwo Komorów, Komorów Osiedle

Poniedziałek 8.00– 13.00

Wtorek 8.00– 12.00

Środa 8.00 – 12.00

Czwartek 8.00 – 12.00

Poniedziałek 8.00– 13.00

Wtorek 8.00– 12.00

Środa 8.00 – 12.00

Czwartek 8.00 – 12.00

Poniedziałek 8.00– 13.00

Wtorek 8.00– 12.00

Środa 8.00 – 12.00

Czwartek 8.00 – 12.00

Poniedziałek 8.00– 13.00

Wtorek 8.00– 12.00

Środa 8.00 – 12.00

Czwartek 8.00 – 12.00

 

Zespół ds. usług i pracy socjalnej –

rozpatrywanie wniosków o usługi opiekuńcze, domy pomocy społecznej, świadczenie wyłącznie pracy socjalnej, NK, prowadzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, opieka wytchnieniowa asystencja osobista

Piątek - 08:00 - 14:00 dzień wewnętrzny – prosimy o kontakt telefoniczny

Anna Domańska

st. pracownik socjalny

+48 573 067 158

DPS, usługi opiekuńcze, programy usługowe dla mieszkańców

Katarzyna Ułłowicz

inspektor ds. organizacji usług - organizacja usług opiekuńczych, asystenckich, opieki wytchnieniowej, wypożyczalnia sprzętu

Marek Piątkowski

specjalista pracy socjalnej

+48 601 555 672

 

 

Poniedziałek 8.00– 13.00

Wtorek 8.00– 12.00

Środa 12.00 – 16.00

Czwartek 12.00 – 16.00

Poniedziałek 8.00– 18.00

Wtorek 8.00– 16.00

Środa 8.00 – 16.00

Czwartek 8.00 – 16.00

Poniedziałek 8.00– 13.00

Wtorek 8.00– 12.00

Środa 8.00 – 12.00

Czwartek 12.00 – 16.00

 

Asystent rodziny Pani Karolina Boruszewska - tel. 535 090 055

 

Usługi opiekuńcze i kierowanie do domów pomocy społecznej Pani Anna Domańska parter, tel. 350 91 67,

Poradnictwo i pomoc specjalistyczna na terenie Gminy Michałowice: https://gops.michalowice.pl/formy-pomocy/pomoc-specjalistyczna

Organizacja prac społecznie użytecznych 

Do wykonywania prac społecznie – użytecznych może zostać skierowana osoba bezrobotna bez prawa do zasiłku, korzystająca ze świadczeń z pomocy społecznej. Wykonywanie w/w prac odbywa się na podstawie porozumienia zawartego między Starostą Pruszkowskim, w imieniu którego występuje Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy a Wójtem Gminy Michałowice. Prace społecznie – użyteczne są świadczone w wymiarze do 10 godzin tygodniowo, a wynagrodzenie za pracę wynosi 9,50 zł za każdą godzinę wykonywania tych prac (60 % tej kwoty jest refundowane przez Powiatowy Urząd Pracy).


Poradnictwo z zakresu przeciwdziałania przemocy i uzależnień/ mediacje rodzinne Pan Marek Mietelski druga i czwarta środa miesiąca godz. 11.00-13.00 w Punkcie Poradnictwa Specjalistyczne w Opacz Kolonii ul. Ryżowa 90.

Świadczenia rodzinne – świadczenia rodzinne przyznawane są na podstawie wniosku osoby zainteresowanej od miesiąca, w którym wpłynął komplet dokumentów. Druki wniosków można pobrać w ośrodku lub ze strony internetowej. Rozpatrzenie wniosku następuje w kolejności wpłynięcia w terminie 30 dni. Zagadnienia związane z załatwianiem spraw z zakresu świadczeń rodzinnych regulują :

 • ustawa o świadczeniach rodzinnych
 • kodeks postępowania administracyjnego
 • Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne

Świadczenia rodzinne - Pani Agata Witerska, Pan Krystian Biedrzycki codziennie w godzinach pracy ośrodka pokój 126 I piętro, tel. 350 91 08, rodzinne@gops.michalowice.pl

Świadczenia rodzinne przyznawane są decyzją administracyjną wydaną przez Kierownika GOPS na podstawie Upoważnienia Wójta Gminy Michałowice Nr 19/2019 z dnia 14 stycznia 2019 r. do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń rodzinnych a także do wydawania w tych sprawach decyzji.

Świadczenia alimentacyjne – świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na podstawie wniosku osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego. Druki wniosków można pobrać w ośrodku. Zagadnienia związane z załatwianiem spraw regulują :

 • ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
 • ustawa o świadczeniach rodzinnych
 • Kodeks postępowania administracyjnego

Fundusz alimentacyjny, postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych - Pani Anna Subocz, Pan Krystian Biedrzycki poniedziałek codziennie w godzinach pracy ośrodka pokój 126 I piętro, tel. 22 350 91 08, 22 350 91 13, rodzinne@gops.michalowice.pl

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są decyzją administracyjną wydaną przez Kierownika GOPS na podstawie Upoważnienia Wójta Gminy Michałowice Nr 20/2019 z dnia 14 stycznia 2019 r. do prowadzenie postępowania w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych.

Dodatki mieszkaniowe – przyznawane są na podstawie wniosku osoby zainteresowanej od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku. Druki wniosków można pobrać w ośrodku. Rozpatrzenie wniosku następuje w kolejności wpłynięcia w terminie 30 dni. Zagadnienia związane z załatwianiem spraw regulują :

 • ustawa o dodatkach mieszkaniowych
 • rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie dodatków mieszkaniowych
 • kodeks postępowania administracyjnego

Sprawy z zakresu dodatków mieszkaniowych prowadzi Pan Krystian Biedrzycki codziennie w godzinach pracy ośrodka pokój 126 I piętro, tel .22 350 91 08

Dodatki mieszkaniowe przyznawane są decyzją administracyjną wydaną przez Kierownika GOPS na podstawie Upoważnienia Wójta Gminy Michałowice Nr 18/2019 z dnia 14 stycznia 2019 r. do wydawania decyzji w sprawach dodatku mieszkaniowego.

Karta Dużej Rodziny i świadczenia opiekuńcze - karta wydawana na podstawie wniosku osoby zainteresowanej. Druki wniosków można pobrać w ośrodku lub ze strony internetowej. Rozpatrzenie wniosku następuje w kolejności wpłynięcia. Zagadnienia związane z załatwianiem spraw z zakresu świadczeń wychowawczych regulują :

 • ustawa o Karcie Dużej Rodziny

Sprawy z zakresu Karty Dużej Rodziny i programu Rodzina 3+ prowadzi Pani Krystyna Przeniosło codziennie w godzinach pracy ośrodka 126 I piętro, tel. 22 350 91 20

Dyrektor ośrodka Pani Iwona Radzimirska przyjmuje interesantów codziennie w godzinach pracy ośrodka, pokój 101, I piętro.

Godziny przyjęć w ramach skarg i wniosków wtorki 12. 00– 16.00 po wcześniejszym uzgodnieniu. Zapisy w sprawie skarg i wniosków prowadzi Pani Jolanta Nowak tel. 22 350 91 28.

Udostępnianie informacji

Udostępnianie informacji odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w szczególności w oparciu o:

 • z dnia 6 września 2001r. – o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U. Nr 112 poz. 1198 z późn. zm.)
 • z dnia 16 sierpnia 2021 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1491 z późn. zm.)

 

 

Data publikacji: 28.08.2014 16:06
Data ostatniej modyfikacji: 16.05.2023 11:09
Wyświetleń: 674
Autor: Iwona Radzimirska
Opublikował: Marcin Walichnowski
Ostatnio zmodyfikował: Magda Czuba