Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminy Michałowice
16.04.2024 12:35

Informacja pokontrolna nr RPMA.09.02.01-14-c732/19-02

Zakres kontroli obejmował weryfikację wywiązywania się Beneficjenta z obowiązku archiwizacji dokumentacji projektowej, zachowania trwałości rezultatów projektu zgodnie z zapisami dokumentacji konkursowej, wniosku o dofinansowanie, umowy o dofinansowanie i z zasadami realizacji Działania i Programu. Weryfikacji poddano dokumentację zgromadzoną przez Beneficjenta do dnia kontroli, dotyczącą utrzymania trwałości rezultatu projektu, zgodnie z zakresem kontroli określonym w Wytycznych Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014 - 2020.

Załączniki

Data publikacji: 16.04.2024 12:42
Data ostatniej modyfikacji: 16.04.2024 12:42
Wyświetleń: 1
Opublikował: Dominika Kaczmarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Dominika Kaczmarczyk