Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminy Michałowice

Przetargi

Postępowanie nr: GOPS.SO.261.03.2023

Termin otwarcia ofert upłynął: 20.12.2023 godzina: 10:00
Postępowanie GOPS.SO.261.03.2023
„Świadczenie usług transportowych na potrzeby
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice”

Postępowanie nr: GOPS.SO.261.02.2023

Termin otwarcia ofert upłynął: 20.12.2023 godzina: 10:00
Postępowanie GOPS.SO.261.02.2023 „Przygotowanie wraz z dostawą obiadów dwudaniowych na potrzeby
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice”

Postępowanie nr: GOPS.SO.261.01.2023

Termin otwarcia ofert upłynął: 19.10.2023 godzina: 10:00
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
„Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego
z napędem elektrycznym”

Postępowanie nr: GOPS.PU.260.1.2023

Termin otwarcia ofert upłynął: 02.06.2023 godzina: 09:00
postępownie GOPS.PU.260.1.2023

Postępowanie nr: Postępowanie o udzielenie zmamówienia publicznego GOPS.261.02.2022

Termin otwarcia ofert upłynął: 16.12.2022 godzina: 10:00
na świadczenie usług transportowych na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice

Postępowanie nr: Zapytanie ofertowe nr GOPS.260.189.2022 na świadczenie drobnych usług naprawczych w ramach programu „Złota rączka”

Termin otwarcia ofert upłynął: 14.12.2022 godzina: 12:00
Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej poniżej 130 000 zł netto na świadczenie drobnych usług naprawczych w miejscu zamieszkania Seniora powyżej 60 r.ż., będącego mieszkańcem Gminy Michałowice w ramach realizacji gminnego programu osłonowego „Złota rączka”

Postępowanie nr: GOPS.260.103.2022 na świadczenie drobnych usług naprawczych w ramach programu „Złota rączka”

Termin otwarcia ofert upłynął: 24.08.2022 godzina: 12:30
Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej poniżej 130 000 zł netto na świadczenie drobnych usług naprawczych w miejscu zamieszkania Seniora powyżej 60 r.ż., będącego mieszkańcem Gminy Michałowice w ramach realizacji gminnego programu osłonowego „Złota rączka”

Postępowanie nr: GOPS.260.103.2022 na świadczenie drobnych usług naprawczych w ramach programu „Złota rączka”

Termin otwarcia ofert upłynął: 02.08.2022 godzina: 15:30
Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej poniżej 130 000 zł netto na świadczenie drobnych usług naprawczych w miejscu zamieszkania Seniora powyżej 60 r.ż., będącego mieszkańcem Gminy Michałowice w ramach realizacji gminnego programu osłonowego „Złota rączka”

Postępowanie nr: GOPS.260.82.2022 świadczenie usługi całodobowej teleopieki dla mieszkańców Gminy Michałowice

Termin otwarcia ofert upłynął: 13.07.2022 godzina: 15:30
Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej poniżej 130 000 zł netto na świadczenie usługi całodobowej teleopieki dla mieszkańców Gminy Michałowice. w miejscu ich zamieszkania za pośrednictwem centrum monitoringu

Postępowanie nr: SKO 260.92.2022 Zapytanie ofertowe o zamówieniu publicznym o wartości szacunkowej poniżej 130.000 zł netto na realizację usług opiekuńczych

Termin otwarcia ofert upłynął: 15.06.2022 godzina: 12:00
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług opiekuńczych dla klientów GOPS Gminy Michałowice w miejscu ich zamieszkania (na terenie gminy Michałowice), w wymiarze: 770 godzin.

Postępowanie nr: GOPS.SKO 260. 111/2021. Zapytanie ofertowe o zamówieniu publicznym o wartości szacunkowej poniżej 130.000 zł netto na realizację usług całodobowej opieki wytchnieniowej

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie całodobowych usług opieki wytchnieniowej w mieszkaniu chronionych pełniącym funkcje mieszkania wytchnieniowego w Komorowie przy ul. Sieradzkiej, w łącznym wymiarze 54 dni (łącznie 1296godzin) Pobyty w mieszkaniu liczone są w dniach w maksymalnym wymiarze 14 dni kalendarzowych. Usługa rozpoczyna się w dniu wskazanym przez GOPS pomiędzy godziną 10.00 a 13.00 a kończy się do godz. 12.00. Usługa świadczona jest całodobowo od momentu przyjęcia do zakończenia pobytu osoby z niepełnosprawnością w dni robocze oraz dni wolne od pracy w tym święta. W uzasadnionych przypadkach mogą mieć miejsce przerwy w realizacji usług o ile stan zdrowia i poziom samodzielności osoby na to pozwalają. W takiej sytuacji decyzje każdorazowo podejmuje dyrektor GOPS lub osoba przez niego wskazana.